na kolach11 czerwca  b.r. spod Strzelnicy w Ko?cierzynie wyruszy?a wycieczka rowerowa do Lipusza na Biesiad? na Ko?ach. Mia?o by? nas wi?cej, ale okaza?o si? ?e w rajdzie udzia? wzi?li tylko cz?onkowie KSR i jeden uczestnik spoza klubu - a impreza by?a kierowana do wszystkich ko?cierzaków i nie tylko. Odczekali?my kilkana?cie minut na ewentualnych spó?nialskich i wyruszyli?my w drog?.

 

Trasa przebiega?a drogami le?nymi w okolicach Garczyna, potem dotarli?my do ?ubiany gdzie w okolicznych lasach zrobili?my przerw?. Poczym udali?my si? w dalsz? drog?. W Lipuszu zatrzymali?my si? przy Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego gdzie przedstawiono nam prezentacj? multimedialn? nt Kaszub. Mogli?my te? posili? si? co nieco przygotowanymi smako?ykami przygotowanymi dla "strudzonych rowerzystów" :).

Po tym mi?ym i serdecznym powitaniu udali?my si? na stadion gminny gdzie trwa?a w najlepsze kaszubska biesiada. Tam równie? nast?pi?o powitanie wycieczki rowerowej, chwila odpoczynku i przyst?pili?my do testu z wiedzy o Kaszubach i okolicach. By?o bardzo weso?o i bardzo g?o?no, pytania niektórych zaskoczy?y, a innych zaskoczy?y ich w?a?ne odpowiedzi. Najwi?cej punktów zdobyli Agata Rogowska, Jacek Rogowski i Jaros?aw Fenning - gratulujemy.

Po potyczkach intelektualnych nasta? czas na konkursy sprawno?ciowe - oczywi?cie rowerowo-sprawno?ciowe. Jazda na czas po trasie z przeszkodami - najlepsza okaza?a si? by? w tej konkurencji Agata Rogowska, drugi by? Sebastian Cyra i trzeci Jakub Rogowski - nale?? im si? równie? serdeczne gratulacje. Ca?e sobotnie popo?udnie sp?dzili?my w bardzo mi?ej atmosferze.

Powrót równie? rowerowo - pogoda dopisa?a, humory jak najbardziej te?.

?a?ujemy tylko, ?e wycieczka ta nie spotka?a si? wi?kszym zainteresowaniem mieszka?ców naszego miasta i okolic. Mamy jednak nadziej?, ?e podczas kolejnych takich rajdów b?dzie nas jeszcze wi?cej.

 

Sk?adamy serdeczne podzi?kowania Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz oraz Gminnemu O?rodkowi Kultury i Sportu równie? w Lipuszu za zorganizowanie Biesiady i wspania?e przyj?cie nas na swoich w?o?ciach :)

Galeria zdj??

Galeria zdj?? Kasi.


red.Monika C.

 


Polecamy

Wspierają nas