STATUT

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

Kościerskie Stowarzyszenie Rowerowe "Kaszubski Szlak"

  

Rozdział 1

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.

 

§ 1

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej: Kościerskie Stowarzyszenie Rowerowe "Kaszubski Szlak", zwane jest dalej "Stowarzyszeniem". Stowarzyszenie używa skrótu: KSR Kaszubski Szlak.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kościerzyna.

§ 3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w trybie art. 7a ustawy o kulturze fizycznej i posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz z własnym statutem.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

 § 7

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu na zasadach obowi?zuj?cych w polskim ruchu sportowym, ze szczególnym uwzgl?dnieniem sportów i turystyki rowerowej oraz sportów zimowych.
 2. Tworzenie warunków i rozwijanie zainteresowa? kultur? fizyczn?, sportem i rekreacj? w?ród mieszka?ców województwa pomorskiego, a w szczególno?ci w?ród dzieci i m?odzie?y.
 3. Promocja sportów i turystyki rowerowej oraz sportów zimowych.
 4. Promocja regionalnych szlaków i miejscowo?ci turystycznych.
 5. Propagowanie zdrowego trybu ?ycia, idei aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz zach?canie m?odzie?y do czynnego uprawiania sportu, w szczególno?ci sport i turystyki rowerowej oraz sportów zimowych .

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we wspó?dzia?aniu ze Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej, innymi organizacjami pozarz?dowymi oraz w?adzami samorz?dowymi i rz?dowymi.

§ 9

Stowarzyszenie opiera swoj? dzia?alno?? na spo?ecznej aktywno?ci ogó?u cz?onków i dzia?aczy.

Rozdzia? 3

Cz?onkowie ich prawa i obowi?zki  

 

§ 10

Cz?onkowie Stowarzyszenia dziel? si? na :

 1. Zwyczajnych
 2. Wspieraj?cych
 3. Honorowych 

§ 11

 1. Cz?onkami zwyczajnymi mog? by? osoby pe?noletnie posiadaj?ce zdolno?? do czynno?ci prawnych, którzy z?o?? pisemn? deklaracj?, zap?ac? wpisowe i zostan? przyj?ci przez Zarz?d Stowarzyszenia.
 2. Ma?oletni  mog? by? cz?onkami Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w art. 3
  ust. 2 i 3  ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

§ 12

Cz?onkami wspieraj?cymi mog? by? osoby prawne i fizyczne uznaj?ce, popieraj?ce i wspomagaj?ce realizacj? celów i zada? okre?lonych statutem i które deklaruj? pomoc finansow?. 

§ 13

Cz?onków zwyczajnych i wspieraj?cych przyjmuje Zarz?d Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przyst?puj?cego. 

§ 14

Osobom szczególnie zas?u?onym dla rozwoju kultury fizycznej i sportu mo?e by? nadana godno?? cz?onka honorowego, któr? nadaje Zarz?d Stowarzyszenia. 

§ 15

Cz?onkowie zwyczajni maj? prawo:

 1. uczestniczy? w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami okre?lonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,
 2. zg?asza? wnioski i postulaty wobec w?adz Stowarzyszenia, a tak?e ocenia? ich dzia?alno??,
 3. uczestniczy? w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. korzysta? ze sprz?tu i urz?dze? sportowych Stowarzyszenia podczas zaj?? treningowych, na zasadach okre?lonych przez Zarz?d Stowarzyszenia,
 5. korzysta? z innych uprawnie? wynikaj?cych z uchwa? w?adz Stowarzyszenia. 

§ 16

Cz?onkowie wspieraj?cy maj? prawo do:

 1. uczestniczenia bezpo?rednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
 2. zg?aszania wniosków i propozycji wobec w?adz stowarzyszenia,
 3. korzystania z innych uprawnie? okre?lonych przez Zarz?d Stowarzyszenia. 

§ 17

Do obowi?zków cz?onków zwyczajnych i wspieraj?cych nale??:

 1. aktywne uczestniczenie w dzia?alno?ci Stowarzyszenia i realizacji jego celów i zada?,
 2. przestrzeganie postanowie? statutu oraz uchwa? w?adz Stowarzyszenia,
 3. godne reprezentowanie barw stowarzyszenia,
 4. regularne op?acanie sk?adek cz?onkowskich i spe?nianie zadeklarowanych ?wiadcze? na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, 

§ 18

Cz?onkowie honorowi posiadaj? wszystkie prawa i obowi?zki cz?onków zwyczajnych, natomiast zwolnieni s? z obowi?zku op?acania sk?adek cz?onkowskich. 

§ 19

Cz?onkostwo Stowarzyszenia ustaje poprzez:

 1. wyst?pienie zg?oszone na pi?mie do Zarz?du Stowarzyszenia,
 2. skre?lenie z listy cz?onków uchwa?? Zarz?du z powodu:
  • umy?lnego naruszenia postanowie? statutu
  • nie brania udzia?u w dzia?alno?ci statutowej Stowarzyszenia przez okres 12 miesi?cy
  • dzia?ania na szkod? Stowarzyszenia,
 3. rozwi?zanie Stowarzyszenia,
 4. ?mier? cz?onka.

Rozdzia? 4

W?adze Klubu

 

§ 20

 1. W?adzami Stowarzyszenia s?:
  • Walne Zebranie Stowarzyszenia,
  • Zarz?d Stowarzyszenia,
  • Komisja Rewizyjna ,
 2. Kadencja wszystkich w?adz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Wybór w?adz nast?puje w g?osowaniu tajnym lub jawnym w zale?no?ci od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 3. Cz?onkowie w?adz pe?ni? swe funkcje spo?ecznie.
 4. Je?eli inne postanowienia statutu nie stanowi? inaczej, uchwa?y w?adz zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy czym dla ich wa?no?ci wymagana jest obecno?? co najmniej po?owy osób uprawnionych do g?osowania. 

§ 21

 1. Najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Stowarzyszenia. Zebranie mo?e by? zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwo?ywane jest przez Zarz?d co cztery lata. Termin zebrania, miejsce i porz?dek powinny by? podane do wiadomo?ci cz?onkom nie pó?niej ni? 14 dni przed zebraniem.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwo?ywane jest przez Zarz?d raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwo?ywane jest przez Zarz?d Stowarzyszenia na podstawie:
  • uchwa?y Zarz?du Stowarzyszenia,
  • wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek 1/2 ogó?u cz?onków
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa si? nie pó?niej ni? w ci?gu dwóch miesi?cy od z?o?enia wniosku lub podj?cia uchwa?y i obraduje nad sprawami, dla których zosta?o zwo?ane. 

§ 22

 1. Do wy??cznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia nale?y:
  • uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej dzia?alno?ci Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda? Zarz?du i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarz?du Stowarzyszenia,
  • wybór Zarz?du i Komisji Rewizyjnej,
  • podejmowanie uchwa? w sprawie zmiany statutu lub rozwi?zania Stowarzyszenia,
  • ustalanie wysoko?ci i trybu p?acenia sk?adek cz?onkowskich,
  • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia
 2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecno?ci co najmniej 1/2 cz?onków uprawnionych do g?osowania, a w drugim terminie bez wzgl?du na liczb? obecnych, o ile termin ten by? podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mog? uczestniczy? z g?osem doradczym osoby zaproszone przez Zarz?d. 

§ 23

 1. Zarz?d Stowarzyszenia liczy 3 cz?onków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, którzy spo?ród siebie wybieraj? Prezesa, Zast?pc? Prezesa i Skarbnika.
 2. Zebrania Zarz?du Stowarzyszenia odbywaj? si? w miar? potrzeby, nie rzadziej jednak ni? raz na sze?? miesi?cy.
 3. Dla wa?no?ci uchwa? Zarz?du Stowarzyszenia konieczna jest obecno?? co najmniej 1/2 liczby cz?onków Zarz?du, w tym Prezesa lub Skarbnika. 

§ 24

Do kompetencji Zarz?du Stowarzyszenia nale?y kierowanie bie??c? dzia?alno?ci? Stowarzyszenia w okresach pomi?dzy Walnymi zebraniami Klubu, a w szczególno?ci:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz i wyst?powanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwa? Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 3. przyjmowanie i skre?lanie cz?onków Stowarzyszenia,
 4. uchwalenie okresowych planów pracy Stowarzyszenia i preliminarzy bud?etowych,
 5. powo?ywanie i rozwi?zywanie komisji problemowych,
 6. zarz?dzanie maj?tkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami,
 7. sk?adanie sprawozda? z dzia?alno?ci Stowarzyszenia,
 8. powo?ywanie nowych sekcji i zasad ich dzia?ania.
 9. wspó?praca z dyrekcjami szkó?, w?adzami pa?stwowymi, samorz?dowymi oraz sportowymi.
 10. podejmowanie uchwa? w sprawie wyró?niania cz?onków w tym przyznawania stypendiów, pozbawiania funkcji oraz zawieszania w obowi?zkach cz?onków i rozpatrywanie odwo?a?.
 11. sk?adanie Komisji Rewizyjnej wyja?nie? z realizacji wniosków i zalece? pokontrolnych.
 12. nadawanie godno?ci Honorowego Cz?onka Stowarzyszenia.
 13. wykonywanie innych czynno?ci nie zastrze?onych do kompetencji Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i komisji Rewizyjnej.  

§ 25

 1. Cz?onek Zarz?du mo?e by? zawieszony w czynno?ciach lub odwo?any ze sk?adu Zarz?du, je?eli nie wykonuje przyj?tych obowi?zków, dzia?a niezgodnie ze statutem b?d? w inny sposób zawiód? zaufanie cz?onków Stowarzyszenia.
 2. Uchwa?? o zawieszeniu w czynno?ciach lub odwo?aniu cz?onka Zarz?du podejmuje Zarz?d wi?kszo?ci? 2/3 g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania.
 3. Usuni?ty lub zawieszony cz?onek Zarz?du ma prawo odwo?a? si? do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ci?gu 30 dni od podj?cia uchwa?y o usuni?ciu lub zawieszeniu. 

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroluj?cym ca?okszta?t dzia?alno?ci Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 cz?onków wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz?cego, Zast?pc? Przewodnicz?cego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna dzia?a w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 5. Do czynno?ci Komisji Rewizyjnej nale?y:
  • przeprowadzanie okresowych kontroli dzia?alno?ci statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  • wydawanie zalece? pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybie? w dzia?alno?ci Stowarzyszenia, okre?lenie terminów oraz sposobów ich usuni?cia,
  • sk?adanie sprawozda? z ca?okszta?tu swej dzia?alno?ci na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmow? udzielenia absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi
  • sk?adanie zastrze?e? w stosunku do projektowanych uchwa?, postanowie? i przedsi?wzi?? Zarz?du, je?eli Komisja dojdzie do wniosku, ?e spowoduj? one nieprawid?owo?ci w dzia?aniu Stowarzyszenia,
  • wyst?powanie z ??daniem zwo?ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, wzgl?dnie z wnioskiem o zwo?anie posiedzenia Zarz?du w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, b?d? istotnymi interesami Stowarzyszenia, dzia?a? Zarz?du. 

§ 27

 1. Cz?onek Komisji Rewizyjnej mo?e by? zawieszony w czynno?ciach lub odwo?any z jej sk?adu, je?eli nie wykonuje przyj?tych obowi?zków, dzia?a niezgodnie ze Statutem, b?d? w inny sposób zawiód? zaufanie cz?onków Stowarzyszenia.
 2. Uchwa?? o zawieszeniu w czynno?ciach lub odwo?aniu cz?onka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna wi?kszo?ci? 2/3 g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania .
 3. Odwo?any lub zawieszony cz?onek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwo?a? si? do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podj?cia uchwa?y o odwo?aniu lub zawieszeniu.

  § 28

 1. W przypadku powstania wakatu w Zarz?dzie lub Komisji Rewizyjnej - w?adzom tym przys?uguje prawo dokooptowania nowych osób, które uzyska?y w ostatnich wyborach kolejno najwi?ksz? liczb? g?osów. Liczba osób dokooptowanych nie mo?e przekroczy? 1/3 pochodz?cych z wyboru.

Rozdzia? 5

Wyró?nienia i kary 

 

§ 29

 1. Za aktywny udzia? w realizacji zada? Stowarzyszenia przyznawane s? wyró?nienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyró?nie? i nagród okre?la regulamin uchwalony przez Zarz?d Stowarzyszenia. 

§ 30

 1. W razie naruszenia postanowie? Statutu lub uchwa? w?adz Stowarzyszenia - Zarz?dowi przys?uguje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia - prawo wymierzania nast?puj?cych kar:
  • upomnienia,
  • nagany,
  • zawieszenia w prawach cz?onka na okres 12 miesi?cy,
  • wykluczenia spo?ród grona cz?onków Stowarzyszenia
 2. Od uchwa?y Zarz?du o ukaraniu, cz?onkowi Klubu przys?uguje prawo odwo?ania si? do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni.
 3. Uchwa?a Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna. 

Rozdzia? 6

Maj?tek i fundusze Klubu 

 

§ 31

Na maj?tek Stowarzyszenia sk?adaj? si? ?rodki finansowe pochodz?ce ze:

 1. sk?adek cz?onkowskich,
 2. darowizn i zapisów,
 3. dotacji na zadania pa?stwowe z zakresu kultury fizycznej, zlecone Stowarzyszeniu,
 4. dotacji na zadania zlecone przez samorz?dy terytorialne

oraz nabyte w toku dzia?ania Stowarzyszenia nieruchomo?ci i ruchomo?ci.

§ 32

Dla wa?no?ci o?wiadcze? woli w zakresie praw, podejmowania zobowi?za? maj?tkowych  oraz udzielania pe?nomocnictw, wymagane s? podpisy co najmniej dwóch upowa?nionych cz?onków Zarz?du, w tym Prezesa lub Sekretarza. 

Rozdzia? 7

Zmiana Statutu i rozwi?zanie Stowarzyszenia 

 

§ 33

Zmiana Statutu mo?e nast?pi? tylko na mocy uchwa?y Walnego Zebrania Stowarzyszenia przyj?tej wi?kszo?ci? 2/3 g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy liczby uprawnionych do g?osowania.

§ 34

 1. Rozwi?zanie si? Stowarzyszenia nast?puje na mocy uchwa?y Walnego Zebrania Stowarzyszenia przyj?tej kwalifikowan? wi?kszo?ci? 2/3 g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy liczby osób uprawnionych do g?osowania.
 2. Uchwa?a w sprawie rozwi?zania si? stowarzyszenia powinna okre?la? tryb likwidacji oraz przeznaczenie jego maj?tku.
 3. Uchwa?a o przeznaczeniu maj?tku podlega zatwierdzeniu poprzez w?adze rejestracyjne.

Polecamy

Wspierają nas